021-91302553

۱- خرید یکی از بسته های سی فایو

قیمت سایت ساز سی فایو سال 98-99

۲- کلیک روی دکمه خرید و ورود اتومات به ناحیه کاربری

۳- مشاهده فاکتور خرید

۴- اتصال به بانک و پراخت آنلاین

۵- بازگشت از بانک و زدن دکمه راه اندازی

۶- انتخاب و نهایی کردن قالب

۷- انتخاب و ثبت دامنه یا ثبت در آینده و گذشتن از این مرحله

۸- ورود به پنل مدیریت و شروع کار با وب سایت

۱- خرید یکی از بسته های سی فایو

قیمت سایت ساز سی فایو سال 98-99

۲- کلیک روی دکمه خرید و ورود اتومات به ناحیه کاربری

۳- مشاهده فاکتور خرید

۴- اتصال به بانک و پراخت آنلاین

۵- بازگشت از بانک و زدن دکمه راه اندازی

۶- انتخاب و نهایی کردن قالب

۷- انتخاب و ثبت دامنه یا ثبت در آینده و گذشتن از این مرحله

۸- ورود به پنل مدیریت و شروع کار با وب سایت