چرا تبلیغات؟

چرا تبلیغات؟

  • یکی از مهمترین پایه های 4P پروموت یا تبلیغات است
  • تا دیده نشی انتخاب نمیشی! Top Of Mind
  • تصمیم بر اساس ضمیر ناخودآگاه!
  • تبلیغات یک روش زود بازده ظرف 48 ساعت اولین بازخوردها را می گیرید