وبینارهای آموزشی سی‌فایو

چرا تبلیغات

چرا تبلیغات؟ تا دیده نشی انتخاب نمیشی!

ارائه دهنده: رسول زارع

حضور در همه کانال های دیجیتال مارکتینگ

حضور در همه کانال‌های دیجیتال مارکتینگ

ارائه دهنده: رسول زارع

تنها به سئو محدود نکنید

سئو را ادامه دهید ولی… تنها به سئو محدود نکنید!

ارائه دهنده: رسول زارع

بازی تبلیغات بازی دشواری است

بازی تبلیغات بازی دشواری است!

ارائه دهنده: رسول زارع

تبلیغات بازی خطرناک ولی پر هیجان

تبلیغات بازی خطرناک ولی پر هیجان

ارائه دهنده: رسول زارع

تبلیغات منجر به رشد می‌شود؟

تبلیغات منجر به رشد می‌شود؟

ارائه دهنده: رسول زارع

بازی تبلیغات بازی دشواری است

پرسونای مشتری | اهداف

ارائه دهنده: رسول زارع

تبلیغات بازی خطرناک ولی پر هیجان

مزیت شبکه‌های تبلیغاتی | بررسی شبکه‌های تبلیغاتی

ارائه دهنده: رسول زارع

تبلیغات منجر به رشد می‌شود؟

بودجه و هزینه | انواع روش‌های تبلیغات

ارائه دهنده: رسول زارع

بازی تبلیغات بازی دشواری است

مدیوم تبلیغات | مدیوم‌های تبلیغات و ریتارگتینگ

ارائه دهنده: رسول زارع

کدام مدیوم تبلیغاتی بهتر است؟

کدام مدیوم تبلیغاتی بهتر است؟

ارائه دهنده: رسول زارع

آنالیز و اندازه گیری کمپین | ساخت UTM و...

آنالیز و اندازه گیری کمپین | ساخت UTM و…

ارائه دهنده: رسول زارع

آنالیز کمپین و سنجه‌ها

ارائه دهنده: رسول زارع

تست ترافیک موبایلی را جدی بگیرید

تست ترافیک موبایلی را جدی بگیرید!

ارائه دهنده: رسول زارع

تکنیک ساخت کمپین طلایی

تکنیک ساخت کمپین طلایی

ارائه دهنده: رسول زارع