چطور نوشته جدید ایجاد کنم؟

برای افزودن نوشته، در پنل مدیریت به نوشته ها / افزودن نوشته بروید.

نوشته ها همانند برگه ها ایجاد می شوند. برای نوشته ها ابتدا عنوان نوشته را ایجاد کنید. محتوای نوشته را بهتر است با استفاده از باکس مربوط به محتوا در زیر عنوان نوشته ایجاد کنید هرچند در بعضی از قالب ها امکان استفاده از صفحه ساز نیز وجود دارد. سپس از سمت چپ قسمت دسته ها، دسته های نوشته را انتخاب کنید و از پایین برگه سمت چپ، تصویر شاخص نوشته را اضافه کنید. در انتها روی دکمه انتشار کلیک کنید تا نوشته ایجاد شود.

قدرست گرفته ازBetterDocs