چطور از آیتم قبل و بعد استفاده کنیم؟

با استفاده از این آیتم می توانید دو تصویر مربوط به قبل و بعد از انجام یک تغییر یا رویداد را در کنار هم نمایش دهید.

ویژگی ها:

  • Image | Before: تصویر اول مربوط به قبل از انجام تغییرات را در این قسمت تنظیم کنید.
  • Image | After: تصویر دوم مربوط به بعد از انجام تغییرات را در این قسمت تنظیم کنید.

خروجی آیتم Before After در صفحه:

قدرست گرفته ازBetterDocs