3- ویرایش ردیف محصولات در صفحه ساز

ویرایش ردیف محصولات در پنل آسان با استفاده از صفحه ساز سی فایو – بررسی تنظیمات آیتم و استفاده از جداکننده در بلاک ها

 

قدرست گرفته ازBetterDocs