راهنمای تنظیم رابط های مجاز در نیک

برای تنظیم رابط های مجاز در سایت نیک طبق مراحل زیر عمل می کنیم.

1- به سایت نیک به آدرس nic.ir می رویم. از قسمت مشخصه های شناسه بر روی ورود کلیک می کنیم.

2- به کمک اطلاعات شناسه نیک خود وارد سایت می شویم.

3- از منوی بالا از قسمت شناسه بر روی مدیریت رابط های مجاز کلیک می کنیم.

4- در صفحه پیش روز کلیه رابط ها را بر روی گزینه خودم و نمایندگان تنظیم می کنیم و بر روی دکمه اعمال کلیک می کنیم.

5-زمانی که با عبار تغییر مشخصه های شناسه انجام شد مواجه شدید کار تمام است.

قدرست گرفته ازBetterDocs