4- تب محصولات و تنظیمات مرتبط با آن

آموزش ویرایش تب محصولات ، تنظیمات آیتم و اضافه کردن تب جدید در کنار تب های قبلی

 

قدرست گرفته ازBetterDocs